Adatvédelmi számunk:

NAIH-54805/2012.

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

Jelen Adatkezelési Szabályzat a HRCV Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 2500 Esztergom, Jókai Mór utca 8. földszint 3., cégjegyzékszáma: 11 09 016756, adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-54805/2012), mint Munkáltatóval munkaviszonyban álló munkavállalók személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat határozza meg a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.), valamint az adatvédelem hazai, nemzetközi és európai uniós egyéb jogszabályok rendelkezéseivel összhangban.

 

 1. DEFINÍCIÓK

Jelen Adatkezelési Szabályzatban használt fogalmak az alábbi tartalommal bírnak:

 1. személyes adat: a munkavállalóval kapcsolatba hozható adat - különösen a munkavállaló neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a munkavállalóra vonatkozó következtetés;
 2. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 1. hozzájárulás: a munkavállaló akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel a munkavállaló félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 2. tiltakozás: a munkavállaló nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége;
 5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a Munkáltatóval, mint adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Munkáltató a munkavállalók személyes adatait a munkaviszonnyal összefüggésben, a munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása és jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek teljesítése érdekében, továbbá abból a célból kezeli, hogy a Munkáltató munkaerő-kölcsönzés keretében a munkavállalók részére munkát tudjon biztosítani az előre meg nem határozható kölcsönvevőknél.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A munkavállaló személyes adatainak kezelésének jogalapja a munkavállaló hozzájárulása, illetve törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzati rendelet, amennyiben ezek közérdeken alapuló célból adatkezelést rendelnek el.

A munkavállaló hozzájárulása képezi a Munkáltató partnereihez történő adattovábbítás jogalapját. Azt az adattovábbítást, amely az Európai Unió tagállamába, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államba, továbbá abba az államba történik, amelynek állampolgára részére az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgáréval azonos jogállást biztosít, úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Minden más államba történő adattovábbításhoz az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük.  

A munkavállaló különleges adata kizárólag az Info.tv. 5. § (2) bekezdésében foglalt esetekben kezelhető. A különleges adat kezelése különösen abban az esetben válhat szükségessé, ha a kölcsönvevő székhelye szerinti ország joga alapján bekérendő - pl. egészségügyi szolgáltatás biztosításához szükséges - adat az Info.tv. szerint különleges adatnak minősül. Különleges adat kezelése indokolt lehet továbbá a foglalkoztatás során az egyenlő bánásmód követelményének betartása érdekében, illetőleg a munkaviszony létesítése során a munkakör betöltésére jogszabály vagy a Munkáltató által indokoltan előírt alkalmassági feltétel vizsgálatához.

Személyes adat akkor is kezelhető, ha a munkavállaló hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) a Munkáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) a Munkáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A munkavállalóra vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra – a munkavállaló hozzájárulása nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók.

 

 1. ADATKEZELŐ, ADATFELDOLGOZÓ

Ahol jelen Szabályzat eltérően nem rendelkezik, adatkezelőnek a HRCV Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2500 Esztergom, Jókai Mór utca 8. földszint 3., cégjegyzékszáma: 11 09 016756, adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-54805/2012) minősül.

A HRCV Kft. az általa kezelt személyes adatokat vagy azok egy részét előre meg nem határozható partnerei számára továbbíthatja abból a célból, hogy azok a munkavállaló részére munkaerő-kölcsönzés keretében állásajánlatot tegyenek, illetve a munkavállaló kikölcsönzése esetén a törvényben foglalt jogaikat gyakorolni, kötelezettségeiket teljesíteni tudják. Az ilyen adattovábbítás esetén az adatot fogadó partner adatkezelővé válik.

Adatfeldolgozónak a WILDESIGN Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5420 Túrkeve, Tóth Ferenc utca 24.; cégjegyzékszáma: 16 09 013888) minősül, aki technikai hátteret biztosít az adatkezeléshez.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

A Munkáltató gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, amelyhez a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket megteszi, különösen annak érdekében, hogy az adatok védelemben részesüljenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben.

A Munkáltató minden szükséges intézkedést megtesz a személyes adatok pontosságának, teljességének és naprakészségének biztosítása érdekében. Amennyiben a munkavállaló Munkáltató által kezelt személyes adataiban változás következett be, a munkavállaló köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül bejelenteni a Munkáltatónak.

 

 1. A MUNKAVÁLLALÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

A munkaviszony létesítésekor a munkavállaló a munkaviszony létesítéséhez, a munkaviszonyból fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatait megadja a Munkáltató számára. A személyes adatkezelés jogalapja a munkavállaló hozzájárulása, valamint az Mt.

Az adatkezelés időtartama

 1. az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott személyes adatok,
 2. a társadalombiztosítási ellátásokról és azok fedezetéről szóló törvényben meghatározott személyes adatok,
 3. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározott személyes adatok,

esetében a munkaviszony megszűnésének évét követő 6.  naptári év utolsó napja, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt ír elő.

Egyéb esetekben az adatkezelés az adatkezelés céljának megvalósulásáig történik.

A Munkáltató által megvalósított adatkezelés során a munkavállaló személyes adatait a Munkáltató bérszámfejtéssel és könyveléssel foglalkozó munkatársai, valamint ezt a tevékenységet a Munkáltató megbízásából végző társaság munkatársai ismerhetik meg. Utóbbi esetben a Munkáltató partnere adatkezelővé válik.

Amennyiben a Munkáltató vagy az előre meg nem határozható kölcsönvevő a munkavállaló és a munkavégzés ellenőrzésére technikai eszközöket alkalmaz, arról a munkavállaló előzetes tájékoztatásban részesül.

A munkavállaló személyes adatait a Munkáltató statisztikai célra felhasználhatja és statisztikai célú felhasználásra – a munkavállaló hozzájárulása nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatja.

 

 1. MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS KERETÉBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

A munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszony létesítésekor a munkavállaló a munkaviszony létesítéséhez, valamint a munkaviszonyból fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatait megadja a Munkáltató számára. Ebben az esetben a személyes adatok kezelésére a VI. pontban meghatározottakon túl a jelen pont rendelkezései is megfelelően irányadók.

 A személyes adatkezelés jogalapja a munkavállaló hozzájárulása, valamint az Mt.

A Munkáltató a munkavállalót foglalkoztató kölcsönvevőnek az Mt. 217. § (4) bekezdés a) pontja alapján a kölcsönvevő kérésére köteles az adózás rendjét megállapító jogszabály szerint a munkavállaló adataira vonatkozó, a biztosítási jogviszony kezdetéről szóló, állami adóhatósághoz teljesített bejelentés átadására. A személyes adatokat a Munkáltató a munkavállalót foglalkoztató kölcsönvevőnek a munkavállaló hozzájárulása alapján továbbítja. Az ilyen adattovábbítás esetén az adatot fogadó kölcsönvevő adatkezelővé válik.

Amennyiben a munkavállaló Munkáltatóval fennálló munkaviszonya a kikölcsönzés megszűnése miatti okból megszűnik, a Munkáltató a munkavállaló személyes adatait hozzájárulása alapján az előre meg nem határozható partnerei részére továbbíthatja, abból a célból, hogy a HRCV az érintett részére állásajánlatot tegyen saját vagy partnerei nevében. A személyes adatoknak csak azon körét továbbítja a HRCV, amely egy állásajánlat megtételéhez szükséges.

A Munkáltató által megvalósított adatkezelés során a munkavállaló személyes adatait a Munkáltató, illetve a kölcsönvevő munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó munkatársai, a munkaviszony megszűnését követő adattovábbítás esetén a Munkáltató partnereinek munkaerő-toborzással foglalkozó munkatársai ismerhetik meg.

 

 1. A MUNKAVÁLLALÓ ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGAI

 

A munkavállaló jogosult a Munkáltatónál (adatkezelőnél):

 1. tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről,
 2. személyes adatainak helyesbítését kérni,
 3. személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását kérni,
 4. tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen,
 5. jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni,
 6. kártérítést igényelni

az Info.tv.-ben meghatározott esetekben és szabályok szerint.

 1. Tájékoztatás kérése

A munkavállaló kérelmére a Munkáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, írásban megadni a tájékoztatást a munkavállaló általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a munkavállaló személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Munkáltató a tájékoztatást csak az Info.tv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg, amely esetben a Munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a felvilágosítás megtagadásnak okáról, továbbá a bírósági jogorvoslat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. A tájékoztatás kérése minden esetben díjmentes.

 1. Személyes adatok helyesbítése

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Munkáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Munkáltató helyesbíti, és arról a munkavállalót értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése az adatkezelés céljára való tekintettel a munkavállaló jogos érdekét nem sérti.

 1. Személyes adatok törlése, zárolása

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. kezelése jogellenes;
 2. a munkavállaló – az Info.tv.-ben meghatározottak szerint – ezt kéri;
 3. az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának jelen Szabályzatban, illetve törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett a Munkáltató zárolja a személyes adatot, ha a munkavállaló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a munkavállaló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A törlésről és a zárolásról a Munkáltató értesíti a munkavállalót, továbbá mindazokat, akiknek a személyes adatot korábban továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a munkavállaló jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben a Munkáltató a munkavállaló helyesbítés, törlés, vagy zárolás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, továbbá tájékoztatja a munkavállalót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 1. Tiltakozás a személyes adatkezelés ellen

A munkavállaló tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Munkáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Munkáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

 A Munkáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a munkavállalót írásban tájékoztatja. Ha a munkavállaló a döntéssel nem ért egyet, vagy a Munkáltató a döntéshozatalra előírt határidőt elmulasztotta, a munkavállaló a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az Info.tv.-ben meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.

e) Bírósághoz fordulás

A munkavállaló az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogainak sérelme esetén az Info.tv.-ben meghatározott esetben bírósághoz fordulhat.

 1. Kártérítési igény

Amennyiben a munkavállalót az adatkezeléssel összefüggésben kár éri, az Info.tv.-ben meghatározottak szerint kártérítést követelhet.

 

 1. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA

A munkavállaló a jelen Adatvédelmi Szabályzat 1. sz. mellékletét képező nyilatkozat aláírásával a jelen Szabályzatot – annak megismerését követően - elfogadja és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint a Munkáltató az általa ténylegesen megadott személyes adatait teljes körűen kezelje.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Adatvédelmi Szabályzat 2012.október 9. napjától annak Munkáltató általi visszavonásáig érvényes.

Jelen Adatvédelmi Szabályzatot a Munkáltató egyoldalúan bármikor módosíthatja, amelyről megfelelő módon tájékoztatja a munkavállalókat.

 

Budapest, 2012. október 9.